algemene verkoopsvoorwaarden

Download de algemene verkoopsvoorwaarden als PDF

1. Definities

In de Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) OPDRACHTGEVER: de partij die de bestelling plaatst;
b) OPDRACHTNEMER: METALLICS VAN CAUTEREN BVBA.
c) opdracht(en) c.q. overeenkomst(en): overeenkomst-(en) van opdracht(en) waarbij de OPDRACHTNEMER zich jegens de OPDRACHTGEVER verbindt tot het uitvoeren van werken met het oog op de metallisatie, het poederlakken, stralen en schilderen van goederen of enige andere dienst.

2. Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. De OPDRACHTGEVER verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden

3. Totstandkoming overeenkomst. Wijzigingen in bestelling. Medewerking door de OPDRACHTGEVER.

3.a. Bestellingen Alle bestellingen dienen door de OPDRACHTGEVER schriftelijk te worden bevestigd en dit ten laatste bij het binnenbrengen van de materialen.

Na aanvaarding door de OPDRACHTNEMER van deze bestelling ontstaat de overeenkomst.

De OPDRACHTNEMER behoudt het recht wijzigingen in een bestelling te weigeren of deze enkel te aanvaarden mits wijziging van de voorwaarden (bijvoorbeeld een verlenging van de leveringstermijn).

In ieder geval worden de goederen zoals ze door de OPDRACHTGEVER aan de OPDRACHTNEMER ter beschikking worden gesteld om te worden behandeld, geacht geschikt te zijn om de gevraagde behandeling te ondergaan; de OPDRACHTNEMER is niet gehouden daaromtrent enig onderzoek te verrichten. Wordt er door de behandeling aan de goederen schade toegebracht of is het resultaat van de behandeling ingevolge de aard van de goederen gebrekkig dan is de OPDRACHTNEMER hiervoor niet aansprakelijk.

Van zodra de aangeleverde goederen afwijken van degene die voorgesteld werden in de offerte of aanvraag tot offerte, zal er door de opdrachtnemer, zelfs zonder dat daartoe enige vraag tot toelating of melding aan de opdrachtgever noodzakelijk is, overgegaan worden tot de aanpassing van de prijs.

Dienen er controleproeven op de ter beschikking gestelde goederen te worden uitgevoerd dan dienen deze steeds in de firma van de OPDRACHTNEMER te worden uitgevoerd en zijn deze voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

De OPDRACHTGEVER dient de OPDRACHTNEMER vooraf en schriftelijk te verwittigen over de toe te passen behandeling, incl. de gevraagde laagdikten en de te gebruiken poeders.

3b.De opdrachtgever zal steeds de opdrachtnemer informeren omtrent de gevraagde levensduur van de behandeling en de daarmee samenhangende corrosiviteitsklasse aangeven. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de hem door de opdrachtgever aangeleverde goederen of materiaal. De opdrachtnemer is enkel verantwoordelijk voor het door hem uitgevoerde proces en garandeert dat dit volgens de kwaliteiiseisen en normen gesteld door Qualisteelcoat verloopt.

3c. Aanleveringen goederen

De OPDRACHTGEVER dient de te behandelen goederen siliconenvrij, evenals olie- en vetvrij binnen te brengen.

De OPDRACHTGEVER zorgt ervoor dat de goederen niet gemarkeerd zijn met tape, stickers, (alcohol)stift, vet krijt.

De OPDRACHTGEVER zorgt voor voldoende ophangmogelijkheden.

De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor alle schade, zelfs gevolgschade, die aan het personeel of de bedrijfsuitrusting van de OPDRACHTNEMER wordt veroorzaakt bij de uitvoering van de opdracht ingevolge de toestand van de te behandelen goederen.

4. Betaling. Hoofdelijkheid.

De aangeduide prijs is deze geldend op de datum van het aanvaarden van de bestelling. Iedere prijsverhoging na de aanvaarding van de bestelling doch voor levering of voor de uitvoering van de werken en onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer, kan steeds worden doorgerekend.

De facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de OPDRACHTNEMER, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Er worden in elk geval geen wisselbrieven aanvaard en er wordt geen korting toegestaan.

Bij niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum of op de aangeduide vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 250,00 €.

De OPDRACHTNEMER behoudt zich het recht voor contante betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of betaling naarmate de opdracht wordt uitgevoerd te vragen, alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen zolang de OPDRACHTGEVER aan dit verzoek niet heeft voldaan, c.q. vervallen openstaande factuurbedragen verschuldigd blijft. De OPDRACHTNEMER zal daarvoor geen enkele verdere motivatie dienen te geven.

De OPDRACHTNEMER heeft het recht om de teruggave van de goederen die zij onder zich houdt, op te schorten totdat iedere schuldvordering met betrekking tot die of andere goederen van de OPDRACHTGEVER is voldaan.

Door het plaatsen van een bestelling voor rekening van een derde, aanvaardt de besteller hoofdelijk gehouden te zijn tot betaling van de factuur en alle aankleven.

Bedraagt de factuur minder dan 25,00 €, dan worden administratiekosten ten bedrage van 2,50 € aangerekend.

In geval van insolventie van de opdrachtgever worden de wederzijdse schulden en schuldvorderingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gecompenseerd. De vordering op het faillissement zal het resultaat zijn van deze schuldvergelijking en/of –verrekening.

5. Levering en Afhaling.

De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting vastgesteld en derhalve geenszins als een uiterste termijn te beschouwen. Eventuele laattijdige leveringen kunnen dan ook nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van de OPDRACHTNEMER, noch tot het vorderen van een schadevergoeding wegens laattijdige levering of wegens enige andere schade die de OPDRACHTGEVER zou hebben geleden.
Is de OPDRACHTGEVER een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie, gegevens of materiaal ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door de OPDRACHTNEMER is ontvangen, respectievelijk de informatie, gegevens of het materiaal geheel aan haar ter beschikking is gesteld.

De levering of de verzending van de goederen geschiedt steeds op risico van de OPDRACHTGEVER. De kosten van levering, aflevering of van transport van de goederen naar een plaats die door de OPDRACHTGEVER wordt aangeduid, zijn steeds ten laste van de OPDRACHTGEVER. Het risico op beschadiging of vernieling van de goederen tijdens de levering, aflevering of transport of gedurende de manipulatie van de goederen ten behoeve van het voormelde, behoort steeds tot de OPDRACHTGEVER.

De OPDRACHTGEVER is gehouden om over te gaan tot de afhaling van de goederen van zodra hij daartoe verzocht wordt door de OPDRACHTNEMER.

Bij niet afhaling binnen de overeengekomen termijn of bij niet afhaling na daartoe te zijn aangemaand, zal de OPDRACHTGEVER stallingkosten verschuldigd zijn ten bedrage van 10,00 EUR per begonnen dag en dit vanaf ofwel de dag na afloop van de termijn wanneer deze zo overeengekomen was, ofwel de dag na afloop van de termijn die in de aanmaning wordt vermeld.

6. Protesten. Gebreken

Protesten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk, ter kennis van de OPDRACHTNEMER te worden gebracht.

De OPDRACHTNEMER moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en de OPDRACHTGEVER zelf heeft kunnen waarnemen. Worden de geleverde goederen door de OPDRACHTGEVER geplaatst of verwerkt dan impliceert dit de aanvaarding.

De OPDRACHTNEMER is enkel gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken waardoor de goederen ongeschikt worden tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de OPDRACHTGEVER, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Om geldig te zijn dienen klachten met betrekking tot verborgen gebreken uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan, mits de OPDRACHTGEVER aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk ter kennis van de OPDRACHTNEMER te worden gebracht.

Protesten schorten de betalingsverplichting van de OPDRACHTGEVER niet op. De OPDRACHTGEVER is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van de OPDRACHTNEMER waarop het protest geen betrekking heeft.

7. Aansprakelijkheid

De OPDRACHTGEVER erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de wijze van uitvoering van de opdracht en van de risico’s waarmee de uitvoering van de opdracht gepaard gaat.

De OPDRACHTNEMER zal zich inspannen om de bestelling of de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de OPDRACHTNEMER is er sprake van een inspanningsverbintenis.

De OPDRACHTNEMER is, ook in geval van schade aan de te behandelen goederen, slechts aansprakelijk in geval van grove of opzettelijke fout.

Alle gevallen van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst zouden verhinderen, ontslaan de OPDRACHTNEMER van iedere verantwoordelijkheid inzake (tijdige) levering. In geen geval is de OPDRACHTNEMER dan schadevergoeding verschuldigd.

Voor zover de OPDRACHTNEMER bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan hij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen de grove fout en opzettelijke fout.

De OPDRACHTNEMER is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de behandelde goederen en/of de installatie ervan, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten.

De OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de OPDRACHTGEVER tegen eventuele aanspraken van derden. De OPDRACHTGEVER daarentegen vrijwaart de OPDRACHTNEMER voor aanspraken van derden.

De OPDRACHTNEMER is als bewaarnemer enkel aansprakelijk in geval van bedrog of opzettelijke fout.

8. Afstand van recht

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van de OPDRACHTNEMER zal diens rechten en bevoegdheden onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht of van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien schriftelijk gedaan.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Iedere bestelling en iedere overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting en geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

Cookie verklaring