privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Metallics Van Cauteren BVBA.

Bijgevolg is https://www.metallicsvancauteren.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert Metallics Van Cauteren BVBA nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.